1. Algemene Voorwaarden

 1.1   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; VA Academy gevestigd en kantoorhoudende aan het adres Trasmolenlaan 12 te Woerden.
Afnemer(s): iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met VA Academy een Overeenkomst sluit dit is inclusief Gebruiker(s) indien niet nadrukkelijk anders is vermeldt. Een afnemer kan en mag alleen een rechtspersoon of natuurlijk persoon zijn die direct betrokken is bij een opleiding voor (bedrijfs)autotechnicus en het materiaal gebruikt als zijnde lesstof.
Website: websites op het internet va.academy die worden beheerd en geëxploiteerd door VA Academy en via welke VA Academy Dienst aanbiedt;
Dienst: het bieden van toegang tot een voor het algemene publiek afgeschermd deel van een door VA Academy beheerde of geëxploiteerde website of een voor het algemene publiek niet toegankelijke, door VA Academy beheerde of geëxploiteerde website;
Gebruiker(s): een Afnemer als leerling(en) geregistreerde persoon;
Documentatie: De door VA Academy aan Afnemer ter beschikking te stellen informatie waarin de werking en het gebruik van de Dienst worden omschreven;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen VA Academy en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en, achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst;

 

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van VA Academy met betrekking tot Diensten en op alle Overeenkomsten. De toepasselijkheid van enige door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt door VA Academy uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 VA Academy kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De gewijzigde versie treedt in werking zodra deze op de Website is geplaatst. Alsdan maken de gewijzigde algemene voorwaarden deel uit van elke nadien gesloten Overeenkomst en van elke voordien tot stand gekomen Overeenkomst die nadien wordt gewijzigd, vernieuwd of verlengd.

1.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn op alle Websites door de Afnemer in te zien, te downloaden en te printen.

1.5 Daar waar in deze Algemene Voorwaarden de uitdrukking ‘schriftelijk’ wordt gebruikt is daaronder mede begrepen communicatie per e-mail.

 

2. Overeenkomsten

2.1 Een aanbieding of prijsopgave bindt VA Academy niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht. Na aanvaarding van een aanbieding of prijsopgave is VA Academy gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren, tot twee weken na ontvangst ervan, in welk geval VA Academy niet is gehouden tot meer dan restitutie van het eventueel door Afnemer vooruitbetaalde.

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand door:

Het plaatsen van een bestelling bij VA Academy via de Website door gebruiker en de aanvaarding en bevestiging van deze bestelling door VA Academy per e-mail door het leveren van een factuur aan het door Gebruiker bij het plaatsen een bestelling aan VA Academy opgegeven e-mailadres. Gebruiker aanvaardt door het plaatsen van een bestelling als hiervoor bedoeld de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
Het plaatsen van een bestelling bij VA Academy via de Website per e-mail incl. het aantonen van de functie leraar door Afnemer en de aanvaarding en bevestiging van deze bestelling door VA Academy per e-mail aan het door Afnemer bij het plaatsen een bestelling aan VA Academy opgegeven e-mailadres. Mondeling medegedeelde wijzigingen zijn voor risico van Afnemer. Afnemer aanvaardt door het plaatsen van een bestelling als hiervoor bedoeld de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.


2.3 Tussen VA Academy en Afnemer geldt de inhoud van de geplaatste bestelling door Afnemer zoals deze door VA Academy is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het plaatsen of verzenden van de bestelling komen voor rekening en risico van Afnemer.

2.4 Behoudens het bepaalde in artikel 1.3, kunnen wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden slechts schriftelijk worden overeengekomen in welk deze wijziging of aanvulling, behoudens het bepaalde in artikel 1.3, slechts geldt voor de betreffende Overeenkomst.

 

3. Levering

3.1 De diensten worden door VA Academy geleverd door  deze online beschikbaar te stellen.

3.2 VA Academy is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit enige overeenkomst met Afnemer jegens Afnemer op te schorten, zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)-verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst heeft voldaan.

3.3 VA Academy behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde Diensten voor zolang Afnemer niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-)verplichtingen jegens VA Academy uit hoofde van een Overeenkomst, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van Overeenkomsten daaronder begrepen.

3.4 De door VA Academy aan Afnemer geleverde of ter beschikking gestelde Diensten en de voor gebruikmaking van de Diensten benodigde toegangscodes, wachtwoorden en inlogcodes zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan Afnemer voor diens rekening en risico. Vanaf het moment dat VA Academy de toegangscodes, wachtwoorden en inlogcodes met betrekking tot de Diensten per e-mail verzendt tot het moment dat deze door Afnemer zijn ontvangen, is VA Academys aansprakelijkheid beperkt tot het nogmaals zenden van de toegangscodes, wachtwoorden of inlogcodes aan Afnemer.

 

4. Prijzen en tarieven

4.1 Verkoop, levering en terbeschikkingstelling van de verrichting van Diensten vindt plaats tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst door VA Academy gehanteerde prijzen en tarieven. Alle door VA Academy gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, installatie-, transport- of verzendkosten.

4.2 Vaststelling prijzen en tarieven.

VA Academy hanteert vastgestelde prijzen voor de diensten.
De door VA Academy gehanteerde prijzen en tarieven voor de Diensten kunnen een korting krijgen afhankelijk van de kwantiteit die de  Afnemer vertegenwoordigd die de betreffende Dienst aanschaft. Afnemer dient gegevens aan te leveren waaruit blijkt c.q. geverifieerd kan worden dat de afgesproken kwantiteit behaald is.
Afgesproken kortingen worden na verificatie gegevens  binnen 4 weken terug gestort naar Afnemer of gebruiker van de Afnemer.      

     
4.3 VA Academy behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd. De prijzen en tarieven zullen door VA Academy in ieder geval per 1 januari van ieder jaar worden aangepast op basis van de door CBS jaarlijks gepubliceerde Consumenten Prijsindex (CPI).  Prijs is gebaseerd op het lage BTW tarief van 9% voor onderwijsmateriaal. 

 

5. Facturering en betaling

5.1 Facturen:

Worden m.b.t. Gebruiker per mail verzonden  op de dag van de registratie door gebruiker voor gebruik van de Diensten. Betaling door gebruiker dient bij registratie d.m.v. Ideal plaats te vinden.
Worden m.b.t. Afnemer per mail verzonden in de week van opdrachtverstrekking van de afnemer. Betaling dient binnen 14 dagen plaats te vinden.  


5.2 Ongeacht een andersluidende verklaring worden betalingen door Afnemer geacht te zijn gedaan op schulden in de volgorde: rente, (buiten-) gerechtelijke incassokosten, verschuldigde hoofdsommen.

5.3 VA Academy heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.

 

6. Reclames, klachten en retourzendingen

6.1 Afnemer dient klachten over de geleverde  Diensten binnen tien werkdagen na aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Diensten schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan VA Academy mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak van Afnemer jegens VA Academy ter zake van gebreken in de betreffende Diensten.

 

7. Intellectuele eigendom

7.1 Afnemer ontvangt met betrekking tot een Dienst bepaalde gebruiksrechten die hem in staat stellen van de Dienst gebruik te maken. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en of prestaties, ter zake van of met betrekking tot de Diensten komen uitsluitend toe aan VA Academy of komen toe aan derden van wie VA Academy die rechten als hier bedoeld in licentie, overeenkomst of met toestemming heeft verkregen.

7.2 Geen enkele bepaling in deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan Afnemer van rechten als bedoeld in artikel 7.1. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten en overtreding van het verleende gebruiksrecht onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van € 1.000 voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd de VA Academy overigens ter zake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of volledige schadevergoeding.

7.3 Het is Afnemer niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde aan hem uit hoofde van de verrichting van Diensten door VA Academy ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel 7.1 of aanduiding van merken of handelsnamen van VA Academy of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

 

8. De Dienst

8.1 VA Academy levert de Dienst aan Afnemer door Afnemer de voor gebruikmaking van de Dienst benodigde toegangscodes, wachtwoorden en inlogcodes ter beschikking te stellen en verleent daarmee aan Afnemer toegang tot de Dienst en het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de via de Dienst door VA Academy aan Afnemer beschikbaar te maken informatie.

8.2 VA Academy behoudt zich het recht voor de inhoud van de Dienst te wijzigen. VA Academy zal Afnemer tijdig informeren over wijzigingen indien deze direct invloed hebben op de wijze waarop de Dienst voor Afnemer beschikbaar is. VA Academy behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van VA Academy en/of de Dienst. VA Academy zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens Afnemer gehouden zijn.

8.3 Het is Afnemer niet toegestaan gebruikmaking van de Dienst aan een derde over te dragen of aan een derde ter beschikking te stellen.

8.4 Het is Afnemer slechts toegestaan gebruik te maken van de Dienst in een intranet-situatie indien dit met zoveel woorden met VA Academy is overeengekomen.

8.5 Het is Afnemer slechts toegestaan gebruik te laten maken van de Dienst door het aantal met VA Academy overeengekomen Gebruikers. Indien tussen VA Academy en Afnemer geen nadere afspraken zijn gemaakt met betrekking tot het aantal Gebruikers, is Afnemer slechts gerechtigd één Gebruiker tegelijkertijd gebruik te laten maken van de Dienst.

8.6 Elk andere gebruikmaking van de Dienst die niet direct volgt uit het Gebruiksdoel, het opleiden tot bedrijfswagentechnicus / autotechnicus, is Afnemer niet toegestaan.

 

9. Duur van de Dienst en vergoeding

9.1 VA Academy verleent Afnemer de Dienst voor de duur  van een periode van twaalf of zes maanden maanden te rekenen vanaf het moment van het tot stand komen van een Overeenkomst (hierna: een “Overeenkomstduur”). Indien de Overeenkomst met betrekking tot de Dienst tot stand komt tijdens een Schooljaar, dan verleent VA Academy Afnemer de Dienst voor de resterende duur van het Schooljaar; voor deze contractsperiode geldt alsdan, behoudens andersluidende afspraak, dezelfde vergoeding als die geldt voor een heel Schooljaar.

9.2 In aanvulling op artikel 11.1 heeft VA Academy het recht de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang te beëindigen indien zij (het aanbieden van) de Dienst geheel beëindigt.

9.3 Indien de Overeenkomst met betrekking tot een Dienst eindigt (hetzij door opzegging, hetzij door beëindiging van het schooljaar, hetzij anderszins), eindigt daarmee automatisch de toegang tot de Dienst en worden alle gegevens die door Afnemer eventueel zijn vastgelegd in de door VA Academy als onderdeel van de Dienst beschikbaar gestelde schrijfruimte gewist. Afnemer dient er zelf zorg voor te dragen dat hij kopieën maakt van de gegevens die hij vastlegt in de beschikbaar gestelde schrijfruimte. VA Academy is niet gehouden tot back-up van deze gegevens, noch is zij verplicht deze na het eindigen van de overeenkomst aan Afnemer beschikbaar te stellen.

 

10. Garantie met betrekking tot Diensten

10.1 VA Academy garandeert aan Afnemer dat de Dienst functioneert indien deze wordt gebruikt op apparatuur die voldoet aan de minimale systeemeisen bestaande uit:

Minimaal Windows 10
Grafische kaart minimaal 1024 x 768 pixels
Firefox laatste versie
Mediaplayer laatste versie


10.2 De hiervoor in artikel 16.1 beschreven garantie geldt uitsluitend voor gebreken in de Dienst die niet aan Afnemer te wijten zijn of krachtens de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor Afnemers rekening komen. Gebreken dienen binnen veertien dagen nadat Afnemer het gebrek heeft geconstateerd per aangetekende brief aan VA Academy zijn gemeld. Meldingen na veertien dagen na constatering van het gebrek, leiden tot het verval van Afnemers recht op garantie.

10.3 De hiervoor in artikel 16.1 beschreven garantie strekt uitsluitend tot herstel van de Dienst in de zin dat VA Academy er zorg voor draagt dat Afnemer kan beschikken over de functionaliteit met betrekking tot de Dienst of restitutie van een deel van de overeengekomen en door Afnemer betaalde vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het gemis aan volledige functionaliteit met betrekking tot de Dienst.

10.4 De hiervoor in artikel 16.1 beschreven garantie vervalt indien Afnemer gebruikmaakt van de Dienst op niet in de Algemene Voorwaarden aangegeven wijze.

10.5 Melding van een gebrek dat onder de in artikel 16.1 beschreven garantie valt, geeft Afnemer niet het recht tot opschorting van zijn betalingsverplichting met betrekking tot de Dienst.

10.6 VA Academy garandeert geen enkele bandbreedte tussen de apparatuur van Afnemer en enig ander computersysteem dat deel uitmaakt van het internet.

 

11. Voorwaarden voor gebruik van de Dienst

11.1 Afnemer is verantwoordelijk voor alle apparatuur en programmatuur die hij nodig heeft voor gebruik van de Dienst en is jegens VA Academy aansprakelijk voor alle gebruik van de Dienst en voor het naleven door Gebruikers van het door VA Academy aan Afnemer verleende recht met betrekking tot de Dienst.

11.2 Afnemer zal de Dienst in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Overeenkomst en de algemeen aanvaarde regels voor gebruik van het internet gebruiken. Afnemer zal door het gebruik van de Dienst geen rechten van VA Academy of van derden schenden en geen schade aan VA Academy of derden toebrengen. In het bijzonder zal Afnemer:

de intellectuele eigendomsrechten van VA Academy en van derden eerbiedigen;
niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;
zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is;
geen gegevens van derden veranderen, wissen, of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;
niet opzettelijk virussen of andere programma’s of gegevens verspreiden die schade kunnen toebrengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van VA Academy of van derden;
adequate en steeds de meest recente versie van virusprotectieprogrammatuur gebruiken, inclusief eventuele tussentijdse specifieke protectie tegen nieuwe virussen;
niet zodanig gebruikmaken van de Dienst dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van VA Academy of van derden wordt verhinderd, noch dat daardoor andere afnemers van VA Academy in het gebruik van hun dienst worden gehinderd of dat daardoor het telecommunicatieverkeer hinder ondervindt.


11.3 VA Academy kan het gebruik monitoren en behoud zich het recht voor om bij vermoeden van misbruik haar verplichtingen jegens Afnemer op te schorten, onder meer door Afnemer met onmiddellijke ingang de toegang tot het gebruik van de Dienst of enig onderdeel daarvan te ontzeggen VA Academy zal wegens een dergelijke opschorting niet tot enige schadevergoeding jegens Afnemer gehouden zijn. Afnemer vrijwaart VA Academy tegen aanspraken van derden die verband houden met handelen door Afnemer in strijd met het in artikel 17.2 bepaalde.

11.4 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt VA Academy zich het recht voor haar verplichtingen jegens Afnemer op te schorten, onder meer door Afnemer met onmiddellijke ingang de toegang tot het gebruik van de Dienst of enig onderdeel daarvan te ontzeggen indien Afnemer in strijd met artikel 17.2 handelt. VA Academy zal wegens een dergelijke opschorting niet tot enige schadevergoeding jegens Afnemer gehouden zijn. Afnemer vrijwaart VA Academy tegen aanspraken van derden die verband houden met handelen door Afnemer in strijd met het in artikel 17.2 bepaalde.

11.5 VA Academy is gerechtigd alle noodzakelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat zij aansprakelijk is of kan worden gesteld voor gegevens die door gebruik van de Dienst worden opgeslagen en/of doorgegeven. Dergelijke maatregelen kunnen onder meer inhouden dat VA Academy Afnemer sommeert informatie binnen een door VA Academy gestelde termijn te verwijderen. Indien aan deze sommatie geen gehoor wordt gegeven, mag VA Academy zelf overgaan tot verwijdering van informatie.

11.6 De Afnemer is verantwoordelijk voor een correcte registratie en opslag van data; VA Academy is hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk.

11.7 Onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van Afnemer, zoals opgenomen in artikel 17.2 sub f, mag VA Academy alle redelijkerwijs noodzakelijke schadebeperkende maatregelen nemen indien Afnemers gegevens een virus of andere programmatuur bevat die schade kan toebrengen aan programmatuur, apparatuur of gegevens van VA Academy of derden. Indien dit leidt tot enig verlies van gegevens van Afnemer is VA Academy niet tot enige schadevergoeding jegens Afnemer gehouden.

11.8 Afnemer zal aan door VA Academy aan te wijzen personen te allen tijde toegang verlenen tot de apparatuur waarmee gebruik wordt gemaakt van de Dienst en deze personen de mogelijkheid verschaffen tot onderzoek van de wijze waarop Afnemer gebruik maakt van de Dienst, teneinde zich te kunnen vergewissen van de juiste naleving van de Overeenkomst.

 

12. Persoonsgegevens

12.1 VA Academy legt gegevens vast van Afnemer voor de uitvoering van overeenkomsten met Afnemer en om Afnemer van informatie te voorzien over haar activiteiten, Producten en Diensten en aanbiedingen.

12.2 Bij gebruik van de Diensten kunnen er cookies worden gezonden aan de computer van Afnemers van de Dienst. Cookies kunnen worden geweigerd of geaccepteerd en de Afnemers van de Dienst kan op de hoogte worden gebracht wanneer een gebruikte computer een cookie ontvangt door de instellingen van de gebruikte browser aan te passen.

12.3 De door VA Academy voor de Diensten te gebruiken servers herkennen IP-nummers van de computer van de Afnemers van de Dienst. VA Academy registreert de pagina’s die door een Afnemer van de Dienst worden bezocht. Deze gegevens en eventuele andere gegevens waarover VA Academy beschikt doordat Gebruikers gebruik maken van een Dienst worden door VA Academy verzameld ten behoeve van kwaliteitscontrole, verbetering van de Website en Dienst en ter ontwikkeling van nieuwe diensten en producten en worden anoniem verwerkt.

12.4 I.v.m. de facturen moeten de ingevulde gegevens bewaard worden. Gegevens van leerlingen worden enkel en alleen gedeeld met de aangesloten ROC van de betreffende leerling.

 

13. Beschikbaarheid, storingen en overmacht

13.1 De website en daarbij behorende diensten worden met constante zorg en aandacht door VA Academy samengesteld.  VA Academy zal zich inspannen om de beschikbaarheid van de websites en de daarbij behorende diensten zo groot mogelijk te doen zijn, alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen.

13.2 Onder overmacht van VA Academy wordt verstaan elke van de wil van VA Academy onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van VA Academy kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was.

13.3 Indien VA Academy door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. In geval van blijvende overmacht, of indien de overmachtstoestand 1 maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht van VA Academy heeft Afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als VA Academy als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht genieten.

 

14. Aansprakelijkheid, vrijwaring en verval

14.1 De aansprakelijkheid van VA Academy is beperkt tot het maximale bedrag van verkoop.

14.2 Bij het inschakelen door VA Academy van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot drukkers, lithografen en ICT- en internetondernemingen, kan VA Academy behoudens eigen tekortkomingen – waarvoor het in artikel 10.1 gestelde geldt – door de Afnemer nimmer aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen van die derde. Wanneer de Afnemer de derde rechtstreeks aanspreekt, vrijwaart de Afnemer VA Academy voor elke aanspraak van de derde in verband met die aansprakelijkstelling alsmede alle daarmee verbandhoudende kosten voor VA Academy.

14.3 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Afnemer jegens VA Academy in verband met door VA Academy verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de Afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

14.4 VA Academy is niet aansprakelijk voor schade, geleden door de Afnemer dan wel een derde, die het gevolg is van het gebruik of de toepassing van de door VA Academy geleverde prestaties. VA Academy is in het bijzonder niet aansprakelijk voor door Afnemer dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist of ondeskundig gebruik of gebruik buiten het aan Afnemer met betrekking tot het betreffende Product of de betreffende Dienst geboden gebruiksrecht door Afnemer of enige derde van door VA Academy geleverde of ter beschikking gestelde Diensten.

14.5 Afnemer vrijwaart VA Academy voor alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, ter zake van door VA Academy geleverde en of ter beschikking gestelde Diensten.

 

15. Beëindiging van de overeenkomst

15.1 VA Academy heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder nadere voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

Afnemer tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende betalingsverplichting;
Afnemer het hem verleende gebruiksrecht overtreedt;
aan Afnemer surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, Afnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld;
ten laste van Afnemer beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;
Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VA Academy ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.


15.2 In de gevallen genoemd in artikel 11.1 zijn alle door Afnemer aan VA Academy verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

15.3 VA Academy is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens Afnemer nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van VA Academy op volledige schadevergoeding wegens schending door Afnemer van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd de aan VA Academy overigens terzake toekomende rechten.

 

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden, op alle Overeenkomsten en disclaimers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een door VA Academy met Afnemer gesloten Overeenkomst, uit de Algemene Voorwaarden en/of de disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

17. Diversen

17.1 Alle kennisgevingen over de naleving van de tussen VA Academy en Afnemer gesloten overeenkomst(en) en deze Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk te worden gedaan.

17.2 Indien en voor zover op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van een dwingende wettelijke bepaling, het onredelijke karakter van deze voorwaarden dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling wel terecht een beroep kan worden gedaan.

17.3 VA Academy is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit Overeenkomsten over te dragen aan dochter- en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24a en 24b Boek 2 BW, door welke overdracht VA Academy uit haar verplichtingen jegens Afnemer zal zijn ontslagen. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van VA Academy de door VA Academy voor bedoelde overdracht noodzakelijk geachte medewerking te verlenen. Het is Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VA Academy niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen uit een met VA Academy gesloten overeenkomst aan derden over te dragen.